ONZEKERHEID EN KANSEN VOOR REDERIJEN VANWEGE EMISSIEREGELGEVING

Deel dit artikel

Date

De EU heeft in de afgelopen maanden twee ingrijpende maatregelen aangekondigd die op termijn de uitstoot van de maritieme sector sterk moeten verminderen. Toch maken de "mengelmoes van maatregelen" die op de sector afkomt de gevolgen moeilijk te overzien. Dit leidt tot onzekerheden maar creëert ook kansen voor rederijen.

De mondiale scheepvaartsector staat onder grote druk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Multinationals, die veel gebruik maken van zeetransport, willen hun logistiek verduurzamen. Bovendien grijpen overheden en instanties in, zoals de International Maritime Organization (IMO), die regels maakt voor de mondiale scheepvaart en Europa die de scheepvaart verplicht om in 2025 met schonere brandstoffen de CO₂-uitstoot met 2% terug te brengen, oplopend naar 80% in 2050.

EU-ETS Maritiem

Vanaf volgend jaar vallen grote schepen (vanaf 5000 gross-tonnage) onder het Europese emissierechtensysteem (EU-ETS). Scheepseigenaren moeten dan CO₂-rechten kopen, wat een prikkel is om de uitstoot te beperken. Emissierechten zijn sterk in prijs gestegen, van €58 in maart vorig jaar naar €95 per ton begin april dit jaar. Dit zal het zeetransport duurder maken en rederijen zullen de kosten doorberekenen aan hun klanten. De Europese emissierechten zullen naar schatting de Nederlandse rederijen bij de huidige stand jaarlijks €340 mln kosten. In een publicatie van eerder dit jaar gaat de milieuorganisatie Transport & Environment ervan uit dat de veiling van CO₂-rechten bij een prijs van €90 per ton rond de €54 mrd zal opbrengen, waarvan in theorie een deel terug zou moeten stromen naar de sector voor de financiering van duurzame innovaties.

De sector moet verder aan de slag met nog een ingrijpende maatregel. De EU legt vanaf 2025 aan rederijen de verplichting op om in de komende decennia stapsgewijs schonere brandstoffen dan de traditionele stookolie te gaan gebruiken, niet per schip, maar op vlootniveau. Rederijen kunnen elkaars schepen ook in een pool onderbrengen. Deze Europese maatregel werkt eveneens kostenverhogend, omdat duurzamere brandstoffen duurder zijn dan de laagzwavelige stookolie of dieselolie die de rederijen momenteel gebruiken. Al in 2025 moet met schonere brandstoffen de uitstoot al met 2% zijn gedaald, oplopend naar 80% in 2050. Eerst mag LNG ook nog worden gebruikt, maar om aan de doelen te voldoen, zullen rederijen uiteindelijk moeten overstappen op zogeheten groene e-fuels zoals waterstof, ammonia of methanol. De vraag is of deze nieuwe brandstoffen overal in voldoende mate beschikbaar zullen zijn.

IMO | Carbon Intensity Factor

De nieuwe regelgeving van de IMO, genaamd Carbon Intensity Indicator (CII), houdt in dat rederijen vanaf 2023 verplicht zijn om de CO₂-uitstoot per vervoerde tonkilometer te rapporteren. Dit betekent dat er meer transparantie komt over de CO₂-uitstoot van de scheepvaartsector en dat rederijen worden aangespoord om de efficiëntie te verbeteren en de uitstoot te verminderen.

Het CII-systeem is echter niet onomstreden. Critici wijzen erop dat de regelgeving geen directe beperking oplegt aan de CO₂-uitstoot en dat het voor rederijen mogelijk is om de uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld duurzame projecten te financieren. Ook is er kritiek op de meetmethode, omdat deze niet volledig recht doet aan de complexiteit van de scheepvaartsector en de verschillende typen vracht.

Toch lijkt de implementatie van het CII-systeem een stap in de goede richting te zijn om de scheepvaartsector te verduurzamen. Het is aan de industrie en overheden om verdere maatregelen te nemen om de uitstoot van de scheepvaartsector te verminderen en zo bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelen.

Investeringen en Kansen

Al met al staat de scheepvaartsector voor een enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hoewel er nog veel onduidelijkheid en zorgen zijn over de verschillende maatregelen die op de sector afkomen, lijkt er wel een duidelijke beweging richting verduurzaming te zijn ingezet. De druk van klanten en overheden om te verduurzamen zal naar verwachting alleen maar toenemen, waardoor het voor rederijen steeds belangrijker wordt om te investeren in duurzame oplossingen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Reders zullen flinke investeringen moeten doen om schepen en zeetransport duurzamer te maken maar kunnen dit momentum ook gebruiken om hun eigen ecosysteem te hereiken. Dit veranderende landschap zal leiden tot nieuwe incentives en optimalisaties van assets en ketens. Kansen voor rederijen om te participeren in ontwikkelingen die positieve impact hebben op het efficiënter maken van de schepen, voortstuwing en bedrijfsvoering. Met hulp van digitalisering, nieuwe brandstoffen, alternatieve aandrijving of bestaande technologieën met een nieuw toepassingsdoel.

Fuel Essence zal met de combinatie van het Sustainable Motion Performance platform en conditionering van brandstoffen, direct 5-10% brandstofverbruik en CO₂-uitstoot per ton-kilometer besparen. We rekenen graag voor u uit wat de business case en terugverdientijd voor u is.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Rob van der Stel via rs@fuelessence.com of een bericht achterlaten op onze website www.fuelessence.com.

More
news & ARTICLES